fbpx

Младежко доброволчество

Глава шеста от “Закона заа младежта”

 

МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

 

Чл. 35. Младежка доброволческа дейност е общественополезна дейност, извършвана безвъзмездно от младежи на територията на Република България или в друга държава по програми и инициативи в сферата на социални, младежки, спортни и други общественозначими дейности.
Чл. 36. Държавата и общините насърчават младежките доброволчески дейности чрез национални и общински програми за младежта.

Чл. 37. Младежката доброволческа дейност се полага въз основа на принципите на:
1. свободен избор;
2. безвъзмездност;
3. лична отговорност;
4. равнопоставеност;
5. зачитане на живота, здравето и достойнството на доброволеца.

Чл. 38. Непълнолетни младежи осъществяват младежка доброволческа дейност само с писмено съгласие на техните законни представители.
Чл. 39. (1) На непълнолетни доброволци не могат да бъдат възлагани дейности, които са забранени или ограничени за извършване за някои категории лица поради тежкото, вредното или опасното влияние върху психиката и организма им съгласно действащото законодателство.
(2) При осъществяване на младежка доброволческа дейност от непълнолетни доброволци организаторът на дейността им осигурява квалифициран пълнолетен ръководител.
Чл. 40. (1) Младежите доброволци – граждани на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария, осъществяват младежка доброволческа дейност при условията за българските граждани.
(2) Извън случаите по ал. 1 младежите доброволци могат да получат разрешение за пребиваване на територията на Република България за осъществяване на младежка доброволческа дейност в съответствие със Закона за чужденците в Република България.

Чл. 41. (1) Младежките организации въвеждат и популяризират добри практики за младежка доброволческа дейност.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 2.08.2013 г.) Ежегодно до 1 март младежките организации предоставят в Министерството на младежта и спорта информация за добри практики за младежка доброволческа дейност.
(3) Информацията по ал. 2 съдържа: описание на младежката доброволческа дейност, място и период на провеждането, брой и възраст на младежите доброволци.

Чл. 42. При извършване на младежка доброволческа дейност всеки младеж доброволец получава инструктаж за безопасност на труда или съответно специализирано обучение от организатора на проявата.

Чл. 43. По искане на младежите доброволци организаторът на проявата издава документ, удостоверяващ участието на доброволеца.

X